МОН

Политика за личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование:

ЧОУ СВЕТЛИНА ЕООД
ЕИК 175106310
ДДС № BG175106310
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Йозеф Валдхард“ 3

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Йозеф Валдхард“ 3
email: info@svetlina.net

www.svetlina.net

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

ЧОУ „СВЕТЛИНА“ ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Администратора и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Сърфирането в уебсайта на „ЧОУ Светлина“ не означава непременно събирането на вашите лични данни. „ЧОУ Светлина“ предоставя чрез уебсайта си формуляр за контакт с екипа ни, при желание за връзка с нас. С попълването на посочения формуляр (контактна форма) ни давате Вашите лични данни, които ще обработваме с цел осъществяване на контакт и диалог с всеки, заявил желание за това чрез попълване на контактната форма през сайта ни.

Във връзка с това „ЧОУ Светлина“ е приела няколко мерки за сигурност, за да гарантира защитата на личните данни, предоставени ни чрез нашия уебсайт, срещу тяхното разпространение, загуба, незаконно използване, изменения, неоторизирано обработване или достъп или друг начин за незаконна обработка на лични данни.

„ЧОУ Светлина“ ЕООД с адрес: гр. София, ул. „Йозеф Валдхард“ 3, се явява администратор на лични данни, за изброените по-долу цели.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетичните, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на физическо лице.

В уеб сайта на „ЧОУ Светлина“ събираме само лични данни, които се считат за необходими за контакта, който „ЧОУ Светлина“ би искал да поддържа с Вас, т.е. име, имейл адрес или телефонен номер.

 

КАК И КОГА СЕ СЪБИРАT ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни могат да бъдат събрани:

  • Когато попълвате формуляра на страницата „Контакти“ в нашия уебсайт;
  • Когато се логвате във „Вход за родители“
  • Когато изпращате предложение, за да си сътрудничите с „ЧОУ Светлина“, по електронна поща или чрез нашия уебсайт;

 

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Правното основание за обработката на лични данни от „ЧОУ Светлина“ е следното:

а. Съгласие: Вашите лични данни могат да бъдат обработвани чрез свободно дадени, конкретни, информирани и недвусмислени указания за Вашия субект на данни, желания, чрез които той или тя, чрез изявление или чрез ясни позитивни действия, означава съгласие за обработката на лични данни, свързани с него, от „ЧОУ Светлина“ Ще поискаме Вашето съгласие в случаите на комуникация, свързана с дейността на „ЧОУ Светлина“

б. Законни интереси: Вашите лични данни може да са необходими за извършване на определени дейности от „ЧОУ Светлина“, а именно процеси за набиране на персонал.

в. В обхвата на предоставянето на услуги: Вашите лични данни ще бъдат обработени, когато са абсолютно необходими за предоставянето на консултации и съдействие, договорени от Вас.

 

ПЕРИОД, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ЧОУ Светлина“ ще пази Вашите лични данни само през периода, строго необходим за целта, с която са събрани.

„ЧОУ Светлина“ ще пази вашите лични данни (име, адрес, имейл и телефонен номер) с оглед на комуникация с Вас. Ние няма да споделяме Вашите лични данни с трети лица, като Ви гарантираме законно предвидените права, включително правото на достъп, правото на поправяне и противопоставянето на обработката на Вашите лични данни за търговски и директен маркетинг цели.

След като измине определеният максимален краен срок, личните Ви данни ще бъдат анонимизирани по необратим начин, така че да могат да се съхраняват от „ЧОУ Светлина“ или безопасно да бъдат унищожени.

 

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат право да поискат от „ЧОУ Светлина“ достъп до техните лични данни, както и поправянето, изтриването, ограничаването на обработката на личните им данни, правото на възражение, правото на преносимост на данните и правото да оттеглят съгласието си по всяко време, без да се компрометира законосъобразността на процеса, извършен от даденото предварително съгласие. Субектите на данни също имат правото да представят жалба на надзорния орган (Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) или правото на съдебни действия срещу надзорния орган или администратора.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на „ЧОУ Светлина“, освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международното и националното законодателство относно защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел без предварителното изрично писмено съгласие на „ЧОУ Светлина“

Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

 

БИСКВИТКИ

„Бисквитките“ са малки файлове с номера и букви, които се съхраняват в браузъра на потребителя, когато посещавате този уебсайт.
Тази информация се използва, за да направи услугата, предоставена на потребителя, по-персонализирана, което позволява да се подобри ефективността на навигационното преживяване, като се увеличи, от една страна, скоростта и ефективността на начина, по който уебсайтът отговаря и от друга страна, необходимостта от многократно въвеждане на същата информация. „Бисквитките“ помагат на уебсайта да разпознае устройството за следващия път, когато потребителят има достъп до него.

Можете да премахвате „бисквитките“, съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра. Друга възможност е да контролирате някои „бисквитки“ на трети страни, като използвате платформа за подобрение на поверителността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com.

За повече информация относно „бисквитките“ посетете allaboutcookies.org.

 

Връзки към други уеб сайтове

Връзките в уеб сайта на „ЧОУ Светлина“ могат да доведат до други уебсайтове. „ЧОУ Светлина“ не носи отговорност, не одобрява или по никакъв начин не поддържа или не се абонира за съдържанието в него, нито за свързаните с него уебсайтове или в него.

Съветваме Ви да прочетете Декларацията за поверителност на всеки от тези уеб сайтове.

 

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

„ЧОУ Светлина“ е възприела адекватни технически и организационни процедури с цел да се избегнат нарушения на сигурността, неправомерен достъп до лични данни, унищожаване или незаконна употреба.