МОН

Какви знания и умения ще са ни нужни до 2030 година според Брюксел?

Автор: Марияна Филипова, творчески директор на комплекс детски градини и училище „Светлина“

На 1 декември 2017 год. се проведе международна конференция в Брюксел, която имаше за цел да представи съвременните образователни политики и цели, които стоят пред европейските държави от този момент до 2030 година. Марияна Филипова, творчески директор на комплекс „Светлина“, взе участие в събитието, състояло се в столицата на Европа и набелязало проблемите, както и пътя на решаването им, с цел постигане на развитие и качество в образованието.

Какви са проблемите на съвременното образование и на обществото като цяло?

Качеството на образование бележи спад през последните години във всички европейски държави. Причините за това са комплексни и в същото време общи във всички части на Европа. Интегрирането на малцинствените групи, приемането на бежанските вълни и намаляването на държавните бюджети за образование са основните проблеми, които дестабилизират и понижават качеството на образование на европейския континент.

От друга страна, безработицата системно нараства в световен мащаб поради бързо и постоянно развиващите се нови технологии, които заместват човешката работна сила във все повече професии и сфери на живота. Сериозно е предизвикателството обаче и за намирането на квалифицирани кадри във всяка една индустрия и професионална област.

Кои са трудностите пред жителите на Европа в тяхната професионална реализация?

Европейските специалисти по развитие и реализация в образованието отчитат голямата необходимост oт добри професионалисти във всяка една сфера на живота и бизнеса. С високия темп на развитие на технологиите и бързо променящата се актуалност на придобитите знания, специалистите залагат на учене и развитие през целия живот на европейските жители, които да продължават да подобряват и актуализират професионалните си умения, чрез допълнителни образователни степени, квалификации, тренинги, обучения и семинари.

Кои са ключовите умения на бъдещето, към които ще бъдат ориентирани обучението и тренингите за напред?

Все по-често си задаваме въпроса, към какви ключови умения е ориентиран образователния стремеж за напред, така , че подрастващите да притежават всичко необходимо и актуално за нуждите на пазара на труда и за да бъдат възприемани като високо образовани млади специалисти и успешни личности. Брюксел отговаря: адаптивност, гъвкавост, любопитство към новото и променящото се и интерес към обучение, развитие и информираност.

Кои са професионални умения на бъдещето?

Първото от най-важните умения на бъдещето си остава езикова и чуждоезиковата подготовка заедно с комуникативните умения. Да могат хората да се разбират ефективно ще бъде цел номер едно и за следващото десетилетие. За да бъдат жителите на Европа конкурентоспособни на трудовия пазар, ще е важно да имат и основни дигитални компетентности. Можем да направим ясна равносметката за необходимостта от подобни умения след 15 години съществуване на Facebook и вече около 1,9 милиарда потребители в него, каква ще бъде нуждата от дигитално грамотни хора за трудовия пазар за напред и респективно липсата на реализация за търсещите работа с неактуални професионални умения. Третата най-важна цел на образованието на бъдещето ще бъде подготовката на високо квалифицирани кадри или добрите специалисти в различните области, за които недостигът на работния пазар изпитва все по-голям недостиг. Някои европейски държави вече са поели по пътя на т.нар. „Учене през целия живот“ и повишаването на квалификациите на служителите се стимулира чрез законово застъпен растеж на работните им заплати, в полза на развиващите се специалисти, в рамките на длъжност в работната структура, на която професионалистите изпълняват една и съща работа.

 По какъв начин ще бъдат постигани образователните цели, на които залага Брюксел?

Холистичните образователни методики са припознати за най-успешните и най-надеждните обучителни инструменти. Ученето, като процес на взаимодействие между учител и обучаеми от една страна и като тенденциозно обхващащо целия живот на индивида от друга, изисква мотивация, осъзнатост, синхрон и удовлетворение, както в учениците, така и в работещите специалисти, които постоянно повишават своята квалификация.