С Решение на Министъра на образованието и науката, обнародвано в брой 65/12.08.2022 г на Държавен вестник, Детски ясли и градини „Светлина“ и Иновативно основно училище „Светлина“ вече са част от одобрените в системата за финансиране на институциите в предучилищното и училищно образование.

Благодарим на експертите от Министерство на образованието и науката, които ни оказаха значително съдействие!

ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЧАСТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ЗАКОНОВА И НОРМАТИВНА УРЕДБА

Прилагането на чл. 10 от ЗПУО и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, ф. 81 от 2017 г.) установяват следното: Частните училища и детски градини, включени в системата на държавното финансиране, получават средства по стандарти за институция, за паралелка и за брой деца и ученици, записани в училището; Задължение на частните училища, включени в системата на държавното финансиране, е да осигуряват възможност за безплатно обучение на 20 на сто от приеманите в тях ученици, в това число ученици с изявени дарби и/или със специални образователни потребности (СОП). Според ал. 5 на горецитирания член, приемът на тези ученици се извършва в началото на всяка образователна степен при условия и по ред, определени в Правилника за дейността на съответната институция; При осъществяване на задължително предучилищно образование следва да се осигури възможност за безплатно обучение всяка учебна година и на приеманите деца в задължителна предучилищна възраст; Задължението възниква от учебната година, която е с начало в календарната година на включване на институцията в система на държавно финансиране. За ЧДГ и ЧОУ „Светлина“ включването е от календарната и финансова 2023 година;

Чл. 122 от НЕИСПУО конкретизира начина за определяне броя на децата и учениците, обучаващи се безплатно, като е установено броят да се определя преди началото на всяка учебна година за първия клас на всяка от степените на образование; За първата година от включването в системата на държавното финансиране, законово установеният минимален праг от 20 на сто се формира от общия брой на приеманите деца в подготвителна група и от общия брой на приеманите ученици в първия клас на степените на образование за училището през конкретната учебна година. Разпределението на обучаващите се безплатно деца и ученици в паралелките и групите става по преценка на училището; Частните детски градини и училища изготвят и представят в общината, чрез която получават държавно финансиране, ежемесечно и на тримесечие отчети за получените и изразходваните средства от държавния бюджет за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците; За целите на извършването на подбора по чл. 10, ал. 4 от ЗПУО, в Правилника за дейността на частната институция могат да бъдат разширени критериите за определянето на деца и ученици с изявени дарби, както и включване в безплатния прием на деца със СОП. 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА

за прием на деца и ученици в ЧДГ и ЧОУ “Светлина“ без заплащане на такса обучение

На основание чл.10, ал.4 от ЗПУО и на чл. 109, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование, ЧДГ и ЧОУ „Светлина” обявява следните условия и ред за прием на деца и ученици без заплащане на такса обучение:

Чл. 1. 1/ Настоящите правила, наричани за краткост „Правилата“, уреждат механизма за прием на деца от предучилищните групи и ученици от I и V клас без заплащане на такса обучение, в това число критериите, показателите и периода за отпускане, както и реда за предоставяне на документите за кандидатстване.

2/ Правилата са разработени във връзка с изискванията на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и се прилагат при включване на детската градина  и училището в системата на държавно финансиране на частните институции.

3/ Правилата се приемат от ПС на ЧДГ и ЧОУ „Светлина”. 

4/ Такса обучение включва разходите посочени в чл. 44 ал.1 от Правилника за дейността на ЧОУ ,,Светлина“ и чл. 55 ал .2 и ал.3 от Правилника за дейността на ЧДГ ,,Светлина“

Чл. 2. Критерии за определяне на децата приети в подготвителна група, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

  • Деца на учители и служители в ЧДГ „Светлина“ по първа и втора права линия на роднинство – 3 точки
  • Друго дете от семейството, което се обучава в ЧДГ “Светлина” и ЧОУ „Светлина“. – 3 точки
  • Деца от многодетни семейства (три и повече деца под 18 години) – 2 точки.
  • Деца с един родител или без родители – 2 точки
  • Близнаци, които се обучават в ЧДГ ,, Светлина“ – 2 точки
  • Деца с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта – 2 точки

Чл. 3. Критерии за определяне на учениците приети в 1. клас, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

Ученици с висок резултат от приемните изпити в ЧОУ „Светлина“ за новоприетите ученици – максимален брой точки 10. При резултат 65 % – 74% – 6 т., при 75% – 84% – 8 т., над 85% – 10 т.

Ученици с постигнати отлични резултати в учебния процес от предходни години и преминаващи в по-горен клас в ЧОУ „Светлина“ – максимален брой точки 10. При резултат 65 % – 74% – 6 т., при 75% – 84% – 8 т., над 85% – 10 т.

Ученици с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта – 2 точки

Ученици с един родител или без родители – 2 точки

Деца на учители и служители в ЧОУ „Светлина“ по първа и втора права линия на роднинство, с повече от 1 година стаж в училището – 3 точки

Друго дете от семейството, което се обучава в ЧДГ “Светлина” и ЧОУ „Светлина“.  – 3 точки 

Деца от многодетни семейства (три и повече деца под 18 години) – 2 точки.

Чл. 4. Критерии за определяне на учениците приети в 5. клас, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

Ученици с висок резултат от приемните изпити в ЧОУ „Светлина“ за новоприетите ученици – максимален брой точки 10. При резултат 65 % – 74% – 6 т., при 75% – 84% – 8 т., над 85% – 10 т.

Ученици с постигнати отлични резултати в учебния процес от предходни години и преминаващи в по-горен клас в ЧОУ „Светлина“ – максимален брой точки 10. При резултат 65 % – 74% – 6 т., при 75% – 84% – 8 т., над 85% – 10 т.

Ученици с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта – 2 точки

Ученици с един родител или без родители – 2 точки

Деца на учители и служители в ЧОУ „Светлина“ по първа и втора права линия на роднинство, с повече от 1 година стаж в училището – 3 точки

Друго дете от семейството, което се обучава в ЧДГ “Светлина” и ЧОУ „Светлина“.  – 3 точки 

Деца от многодетни семейства (три и повече деца под 18 години) – 2 точки.

Чл. 5. Ред за прием на деца и ученици, освободени от такса обучение: 

1/ Родителите на децата и учениците, които отговарят на условията по чл. 2, чл. 3и чл.4, подават Заявление по образец в сроковете на приемната процедура на образователната институция, описани по-долу.

2/ Към Заявление се прилагат следните документи:

Документ, удостоверяващ участие в конкурси и състезания (грамота, сертификат или награда за призово място). За спортните постижения се признават резултати от състезания минимум на градско ниво.

Акт за раждане на всяко едно от децата в многодетните семейства (представя се за справка).

Смъртен акт на родител (представя се за справка).

3/ Заявлението и придружаващите го документи се разглеждат от Комисията в състав – директор, заместник-директор, финансов мениджър.

4/ Комисията има право да поиска допълнителна информация за детето/ученика, кандидатстващ за обучение без учебна такса.

5/ Заявление за освобождаване от такса обучение се подава в началото на всяка образователна степен, съгласно чл. 6 на настоящите правила и процедури.

Чл. 6. Условията и редът за приемане на деца и ученици, обучаващи се без заплащане на такса обучение за учебната 2022/2023 година, се публикуват на интернет страницата на институцията в срок до 15 август 2022 година 

Чл. 7. Заявления за освобождаване от такса обучение се приемат от 1. септември до 9. септември 2022 година .

Заявление

Заявление – 1ви клас (кликни на заглавието)

Заявление – 5ти клас (кликни на заглавието)

1/ Заявленията за ЧОУ Светлина, заедно с изискуемите документи, се изпращат на имейл:

communication.manager@svetlina.net

2/ Заявлението за ЧДГ Светлина, заедно с изискуемите документи, се изпращат на имейл: kinder.communication.manager@svetlina.net

Чл. 8. Постъпилите заявления се разглеждат от Комисията до 14. септември 2022 година.

Чл. 9. Броят на децата и учениците, които се освобождават от такса обучение се определя в началото на учебната година и се публикува на сайта на институцията до 15. септември 2022 година.

Чл.10. Родителите на децата и учениците се уведомяват за решението на Комисията до 30. септември 2022 година, посредством електронна поща. 

Чл. 11. След решение на Комисията, валидирано със заповед на Директора, с родителите на одобрените деца и ученици от предучилищните и училищни класове, които са освободени от такса обучение, се подписва допълнителен анекс към Договора за обучение, в който се регламентират условията за новата бюджетна година.

Чл. 12. Решението на Комисията не подлежи на обжалване и възражения.

ЧДГ 

Стартира приемът на заявленията по Чл. 7. за освобождаване от такса обучение. Заявлението се приемат от 1. септември до 9. септември 2023 година .

Заявление – ЧДГ ( кликни на заглавието )

Заявлението за ЧДГ Светлина, заедно с изискуемите документи, се изпращат на имейл: kinder.communication.manager@svetlina.net

На основание чл.121, чл.122 и чл.123 от „Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ и на база  подадени заявления за кандидатстване за учебната 2022/2023 година и извършено класиране се определи:

Броят на учениците в ЧДГ, които се освобождават от такса обучение са 13 деца.

ЧДГ документация

– Правилник за учебната дейност ЧДГ ( кликни на заглавието ) 

– Правилник за вътрешната дейност   ( кликни на заглавието )  

– Инструктаж 

Отчети

Отчети 2023г.

Първо тримесечие ( кликни на заглавието ) 

Второ тримесечие  ( кликни на заглавието ) 

Трето тримесечие  ( кликни на заглавието ) 

Четвърто тримесечие  ( кликни на заглавието )

Годишен отчет 2023  ( очаквайте скоро )
 
Отчети 2024г.

Първо тримесечие  ( кликни на заглавието ) 

Второ тримесечие  ( кликни на заглавието ) 

 

ЧОУ документация

Училищна документация

– Правилник за учебната дейност ЧОУ  ( кликни на заглавието )

– Правилник за вътрешната дейност   ( кликни на заглавието )

–  Инструктаж 

Заявление – 1ви клас (кликни на заглавието)

Заявление – 5ти клас (кликни на заглавието)

Заявленията за ЧОУ Светлина, заедно с изискуемите документи, се изпращат на имейл: communication.manager@svetlina.net

На основание чл.121, чл.122 и чл.123 от „Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ и на база  подадени заявления за кандидатстване за учебната 2022/2023 година и извършено класиране се определи:

Броят на учениците в ЧОУ, които се освобождават от такса обучение са 18 ученици.

Отчети

Отчети 2023г.

Първо тримесечие ( кликни на заглавието ) 

Второ тримесечие  ( кликни на заглавието ) 

Трето тримесечие  ( кликни на заглавието )

Четвърто тримесечие   ( кликни на заглавието )

Годишен отчет 2023  ( очаквайте скоро )
 
Отчети 2024г.

Първо тримесечие  ( кликни на заглавието ) 

Второ тримесечие  ( кликни на заглавието ) 

Заявете час за среща
или просто ни позвънете да поговорим!

+359 895 560 647 Комуникационен мениджър за ЧДГ
+359 897 820 996 Комуникационен мениджър за ЧОУ

Навигация

Галерия

Работно време

Понеделник – Петък:
08:00 – 18:00

partners

© 2021 – Образователна група „Светлина“