Разговор с HR специалиста на „Светлина“ на тема: „Новите изисквания към мениджърите и особеностите на бързо променящата се среда“

Какво е “Agile HR” и как да го прилагаме успешно, какви са новите измерения на работното място и как на практика се случва преходът към agile организацията? Опит по тези въпроси от последната конференция на „Българската Асоциация за управление на хора“, споделя с нас Николета Бориславова.

Николета Бориславова е психолог с над 20 години опит в развитието на
човешкия капитал и организационното консултиране. Стартира
професионалния си път с 9 годишна терапевтична практика като
индивидуален терапевт и консултант. Следващите 13 години работи в
бизнес организации за въвеждането и развитието на процесите по
управление на човешките ресурси, както и утвърждаването на образа и
мястото на HR функцията в организационната среда.

В последната година Николета е част от екипа на Образователна
Група „Светлина“ като Мениджър Човешки ресурси. Фокус в работата й
е утвърждаването на практиките по управление на хора, развитие и
подкрепа на мениджърите и техните екипи, идентифицирането на
личния потенциал на служителите, развитие на организационната
култура.

Николета завършва магистратури по Социална и Клинична психология с
СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в Университета в Копенхаген,
Дания. Продължава образованието си в Медицинския Университет в
София със Специалност „ Клинична психология“. Защитава Докторска
степен по Когнитивна психология и работи като хоноруван асистент в
СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава сертификат за водещ на
групово-динамичен тренинг от Център за развитие „Топ Консулт“ и
Certificate of Personnеl Practice от CIPD.

 • Кои са най-новите особености на мениджърската позиция според  Agile подхода при управление на човешките ресурси?

Според тази концепция, мениджърът вече се възприема като коуч, т.е. важно е да се обърне внимание на истинските нужди на хората, на истинските нужди на конкретната организационна културазащото мениджърът вече няма толкова контролираща функция. Новият модел е управление през доверие, свобода и подкрепа. Управление през въвличане на служителите, обясняване на смисъла от промяната и последствията от нея, както и воденето им по пътя до резултатите с наставничество.

Важно е постоянното връщане към смисъла защо правим това и към добавената му стойност за бизнеса, за клиентите, за служителите – с това държим гъвкав фокус на работата си – защо го правя, каква добавена стойност носи…и ако се промени отговора на някой от тези въпроси, променяме и фокуса на работа, и начините за изпълнение на задачата.

 • В този ред на мисли, според тази парадигма, как се променя цялостното управление на организациите?

Управлението, вече изисква гъвкавост и е свързано с много повече фокус върху талантите, силно индивидуализирана грижа за тях, добра дефиниция на понятия като „потенциал“ и „талант“ в конкретната организационна среда и контекст. При управлението на дистанционни екипи е нужно много повече от преди освен делегиране на цели и задачи, да има засилено споделяне на контекст, обяснение защо се прави нещо, каква е добавена му стойност, цел и смисъл. Нужно е много повече споделяне от страна на мениджърите, разказване на истории и наративи с примери, които въвличат повече служителите.

Особено в сегашната обстановка, управлението на дистанционни екипи предполага и засилено използване на мениджърското умение за анализ на силните и слабите страни на служителите и засилено използване на силните. Това означава по-точен анализ на личностните характеристики от страна на мениджъра и освен строгата експертиза, в която човека е добър, възможността му да бъде използван и с други свои умения – 80% основна експертиза и 20% въвличане с другите му умения. Това от една страна ще бъде развитие за него, от друга страна ще му даде възможност за по-динамична и разнообразна работа, както и за възможно допълнително възнаграждение и повече кариерни посоки в рамките на организацията. Това в „Светлина“ го правим като даваме възможност на колегите например да водят свои клубове по интереси за децата по време на тяхната самоподготовка след училище.

Основен Agile подход е и тестване на всичко преди прилагането му, създаване на пилотни работни групи за тест като в лабораторна среда.

При управлението на екипи в несигурна среда, успешен модел е смесеният вариант на работа – в офиса и от вкъщи, но трябва да се има предвид, че когато хората са физически в офиса идентифицирането им с компанията е по-силно.

 • Какъв подход предлага Agile метода за управление на промяната по  време на криза?

При управление на промяната и работата от разстояние е необходимо честото и регулярно даване на информация към служителите за това, какво се случва в компанията.

Важен акцент при управлението на процеси и хора е свързан през активно търсене на обратна връзка от служителите.

Хората, които остават и оцеляват в организациите по време на криза са тези, които са гъвкави, които са добре свързани с организационната култура, които са адаптивни на промените и на работа в неструктурирана и по-непредвидима среда, хора, които вярват на лидери, които умеят гъвкаво да управляват хаоса. Гъвкавостта и това да устоиш на липсата на предвидимост и постоянна структура се оказва изключително значима личностна характеристика. Това, което може да подпомогне хората в една организация, в която несигурността е сериозна, e стабилната и разпознаваема организационна култура, в която основен елемент е гъвкавостта и иновативното мислене, наред с ясно дефинираните ценности, които са част от тази култура и са разпознаваеми от служителите. Това гарантира повече мотивирани и лоялни служители, постоянен екип, без напускащи служители.

При обявяване на извънредното положение през изминалата пролет „Светлина“ успя да запази над 90% от своя екип, което свидетелства за устойчива и едновременно гъвкава организационна култура. Мениджмънта на групата успя да организира бързо преминаването към дистанционно форма на обучение и екипа реагира устойчиво и адаптивно на тази промяна. Не можем да не се похвалим с този успех.

Нещо повече, в желанието да отговори на кризисната ситуация, много от колегите сами взеха работещи решения, сами сформираха екипи и работни групи, за да отговорят ефективно на създалата се ситуация. Родителите бяха спокойни, а децата обгрижени. Със сигурност следващите месеци ще анализираме всичко това и ще утвърдим в нашите вътрешни процедури всички тези спонтанно създадени, но несъмнено добри практики в работното ежедневие на „Светлина“.

Agile подхода въвежда и понятието за business redesign – преосмисляне и редизайн на позиции и роли, редизайн на цели бизнес модели, промяна в нагласите и начините на работа, промяна в дефинициите за клиенти и служители, промяна на цялостната организационна среда.

Компаниите могат да направят анализ на позициите и нужните качества за тях при едни променени условия на средата, за да се прецени има ли нужда от редизайн на самите позиции и развитие на служителите в посока обучението им на умения, които новия дизайн изисква. В последните месеци „Светлина“ преосмислихме цялостния процес по подбор у въвеждане на новите служители и в този контекст подробно анализирахме профилите на съществуващите позиции и нужните качества те да бъдат изпълнявани. На тази база направихме подбора за новата учебна година на хора с личностни профили според новата дефиниция и това определено доведе до добри резултати.

 • Как могат организациите да използват Agile подхода за управление на риска в несигурни времена?

Важно е управлението и изграждане на нагласи у служителите за гъвкавост при управление на процесите и проектите. Agility as a mindset.

При анализа на процесите от страна на мениджърите и служителите е нужно постоянно връщане към темата за добавената стойност от това, което правим, постоянно връщане към отговора на въпроса – „Защо го правим?“.

Agile подхода предлага планиране на проектите и процесите на кратки цикли, а не цялостно планиране, както е било досега. Подходящо е много повече тестване, преди да се внедри дадена практика с цел по-ефективно управление на риска. Възможно е и въвеждане на „пробен екип“ върху който да се опита ефекта на предвиждан нов проект.

При управлението на риска и кризите най важно е да се следи ефекта им върху:

 1. Хората
 2. Финансовата стабилност
 3. Репутацията на фирмата

За успешното управление на проекти и екипи в непостоянни условия, с оглед на по-добро планиране е важно умението да се идентифицират и следят глобалните тенденции, които не се очаква да се повлияят от промяната.

 • Каква е ролята на HR специалиста при този подход на функциониране и работа на организациите?

Уменията на специалистите по управление на човешките ресурси на бъдещето, които все повече ще се търсят са: технически компетенции, екипна работа, умения за управление на времето, емпатия, коучинг умения, тоест всички, т.нар. „човешки качества“, които машините не могат да заменят.

В работата на HR  специалистите, които доминиращо са свикнали да работят  с основен фокус затворено в своята функция, сега, за да са гъвкави, трябва да участват и дори да организират мултифункционални екипи от различни специалисти.

Като част от управлението на организационната култура, особено важна роля има добрата дефиниция на ценностите. На преден план излизат значими умения от регистъра на „човешките качества“, които не могат да бъдат заменени от изкуствен интелект.

Докато преди Covid-19 балансирахме работа и личен живот, сега тенденцията става в това да балансираме само живота си“. Както HR специалистите, така и всички мениджъри трябва в момента да са източник на  оптимизъм, емпатия и вдъхновение.

„Светлина“ с нова детска ясла и градина в ж.к. „Люлин 9“

Холистичният (от гръцки: Όλος-holos – цял, цялостен) ни подход, който прилагаме от 22 години е ключов за правилното развитие на нашите деца от най-ранна възраст. Всеки разбира правилно по различен начин, сега ще Ви разкажем как ние го разбираме.

Усещанията на детето са най-ясни и точни когато е малко, всички знаем това. Целта на нашето образование е да съхрани тази чистота, както и максимално да развие вродения потенциал, който има всяко дете с индивидуален подход, съобразен с лични, семейни и здравословни особености.

Това е нашата поредна, пета частна детска ясла и градина, наред с базите ни в кварталите Бояна, Лозенец, Витоша (Симеоново), Овча купел. Отварянето на тази база официално ще се състои през септември, когато и първите деца ще могат да прекрачат прага на сградата.

Специално изготвената ни авторска програма включва:

 • Авторска програма за преодоляване на стреса и безпроблемно социализиране – включваща подготовка на детето и неговите родители за този нов етап от живота им;
 • Задължителни образователни стандарти по програма на МНЗ от авторски колектив: Б. Калева, Н. Стойкова, Д. Димитров и други изявени в областта автори;
 • Билингвално обучение на английски език – за бързо и лесно усвояване на втория език;
 • Сензорно и психоемоционално развитие, включващи програма Mindfulness – за развиване на емоционална интелигентност и осъзнато възприятие на света;
 • Двигателна култура и закаляване чрез различни ежедневни занимания и периодични мероприятия като летни, скаутски лагери, ски училище;
 • Комуникации – вербално и невербално изразяване;
 • Частично обучение по метода на Мария Монтесори;
 • Логопедична и психологична диагностика;
 • Методики за запазване на вродената креативност и интуиция;
 • Регулярни срещи с родителите, с цел даване на обратна връзка за развитието от всеки етап и аспект от живота на детето.

Групите ни са компактни – до дванадесет на брой деца в група, за да може всяко дете да получи необходимата грижа и любов.

Новата ни частна детска ясла и градина очаква своите деца в ж.к. „Люлин 9“, ул. „Ген. Асен Николов“ 21.

За повече информация и въпроси: +359 895 560 647

 

Образователна група Светлина

Пролетен лагер на „Светлина“ 2021

За децата на Образователна група „Светлина“ се проведе пролетен лагер в Родопа планина – гр. Девин, в рамките на една седмица.

Подрастващи и ученици бяха заедно на приключение, което беше съобразено с всяка възрастова група и възможностите й.

Децата имаха възможност да се докоснат до много нови и различни преживявания – от история и астрономия, през природа до различни социални мероприятия.

Посетени бяха Асенова крепост, Бачковския манастир и Националната астрономическа обсерватория Рожен, където научиха интересни факти за звездите и кои са уредите, с които се наблюдават и изучават те.

Децата изкараха част от времето в минерален басейн с цел повишаване на двигателната култура и закаляване на здравето им.

Докоснаха се и до природните феномени – Ягодинска пещера и Дяволското гърло. Имаха и един прекрасен ден разходка по екопътека „Струилица“, където се насладиха на чист планински въздух и красиви гледки.

Учениците имаха организирани игри за ориентиране и много други забавления.

Научихме и преговорихме какъв е етикетът в театъра чрез посещение на куклен театър.

А като за финал имаше организирана детска дискотека за всички деца – от детската градина до учениците от 7 клас.

Всички лагери, които „Светлина“ организира са с цел децата да придобият умения за самостоятелност, отговорност, съпричастност и израстване. Все характеристики на успешните и щастливи личности.

Образователна група „Светлина“: Щастливи деца днес, успешни хора утре!

Образователна група Светлина

Поредна награда за образователна група „Светлина“

Teen Power получи награда за 1-во място в категория „Събитие на годината“ в годишните награди на b2b Media Awards 2021.

 • На 5 юни 2021 г. в София се проведе първото издание на семинара, в което ги срещнахме на живо с успели личности, на които те симпатизират, за да чуят техните истории и да поговорят с тях по теми, които ги интересуват като професионално развитие, емоционална ифинансова интелигентност, социални умения и зависимости.

Teen Power е първият безплатен семинар за тийнейджъри. В основата на неговата концепция стои идеята да създадем „училище на живота“, в което да срещаме младите хора с вдъхновяващи примери и истории на успеха от реалния живот.

 • Създадохме Teen Power водени от опита и разбирането, че в тийнейджърството всеки млад човек се нуждае от авторитет извън семейството, който да успокои страховете на младостта, но и да го подкрепи и мотивира за развитие чрез своя личен пример и опит. Събитието бе посетено на живо от 200 младежи на възраст 13 – 19 г., предвиден бе и лайв стрийминг. В проведена анкета след него младежите декларират ясно необходимостта и ползите за тях от такива инициативи.

Официалната церемония по награждаването на призите в седмото издание на конкурса се проведе на 14 юли 2021 г.

Тази година проведе конкурсът на b2b Media Awards 2021 отличи най-добрите предприемачи, най-иновативните компании, както и социално отговорни кампании във времето на кризата с COVID-19, използващи иновативно мислене за постигане на резултати.

Журито даде своята оценка по критерии като устойчиво и иновативно поведение в необичайна ситуация, оригиналност на идеите и подходите за преодоляване на затрудненията, ефективност от реализацията, новаторство по отношение на позиционирането на продуктите и на услугите, а също и иновативност в начина, по който са били комуникирани.

С награда в ръка вече сме готови за новото издание на Teen Power 2.0!

Да ни е честита! 

Нови интериорни кътове в базите на ОГ „Светлина“

Днес ще Ви запознаем с едни прекрасни дами, които успявят да съвместят в организацията на ОГ „Светлина“ длъжности, изискващи разнообразни познания. Запознайте се с Росица Първанова и Здравка Кантарева.

 • Моля, представете се с няколко думи.

Здравка: Казвам се Здравка Кантарева, професионалното ми развитие последните години е свързано изцяло с изкуство и деца.
Аз съм арт учител в Частни детски ясли и градини “Светлина” и сценограф на куклени представления, както и водещ на творчески работилници.
Вярвам, че всяко дете е творец и изкуството е важна част от развитието на децата.
От скоро съм и част от екипа за интериорен дизайн на пространства в Образователна група (ОГ) „Светлина“.

Роси: Казвам се Росица Първанова и съм на длъжност “Мениджър комуникации” в Частни детски ясли и градини „Светлина“. От много години се занимавам с комуникации, но реших да вложа енергията си и в нещо ново и различно за мен, а именно да стана интериорен дизайнер в „Светлина“.

 • Формирането ви като творчески екип стана факт след провеждането на вътрешен конкурс, обявен сред служителите на ОГ „Светлина“. Разкажете ни за него. Как успяхте да го спечелите?

Здравка: Конкурсът беше онлайн. Първоначално изпратих автобиография, а после практическа задача, при която дадох идеи за възможни интериорни решения в една от базите ни. От него стана ясно, че виждаме в една посока развитието и възможностите на пространствата в ОГ „Светлина“.

Роси: Спечелването на конкурса, може би, беше следствие на безкрайното ми желание да дам своя принос за доброто на децата. Винаги ми е харесвало да създавам неща с ръцете си и да давам свобода на своята креативност. Затова се реших да се впусна с главата надолу в тази възможност и днес гордо мога да кажа, че поемането на тази нелека задача, се оказа още един мотиватор, още една причина да се радвам, че съм част от екипа на „Светлина“ и имам възможност да оставя своята следа в организацията.

 • Кои бяха вашите първи интериорни проекти? Какво научихте от участието си в тях?

Първите интериорни проекти бяха за редизайн на помещението за хранене и фоайето за преобуване на подготвителните класове в нашата детска ясла и градина в кв. Витоша (Симеоново). И двата проекта имаха своите предизвикателства, свързани с това да променим нещо познато на всички, добавяйки му ново измерение, нов поглед и стойност.
Тези артистични кътове са живи, динамични пространства. Те имат не само естетична и обучаваща стойност, но и живот, който децата и учителите им вдъхват.

 • Как оформянето на тези артистични кътове променя средата в детските градини? Как реагират на тях децата и колегите?

При първия проект ние изпълнихме дизайна, а децата и колегите дойдоха (след локдауна) и го видяха готов. Имаше така наречения “ефект на изненадата” – всички бяха впечатлени и изключително развълнувани.

Ние, от своя страна, силно обнадеждени, мотивирани и доволни, че работим в правилната посока.

Започнахме и втория проект, който беше различен. Децата и техните творби са в центъра на този проект. Създадохме арт галерия, в която експонирахме колаж от всяко дете от подготвителните класове в специални златни рамки – символ на значимостта на техните творби. Колажът беше вдъхновен от творчеството на художника Василий Кандински.
Целта на тази арт галерия е да показва още много творби създадени от децата през учебната година.

 • Планирате ли бъдещи проекти и какви са те? Или са тайна?

Разбира се, не възнамеряваме скоро да спрем да творим. Имаме нестихващ ентусиазъм да създадем една по-приятна и по-ползотворна среда за нашите деца! За да запазим момента на изненадата, ще споделя само, че в следващия си проект ще наблегнем на Натурализма и Валдорф методиката.

 • Какво бихте казали на родителите на Образователна група „Светлина“?

Скъпи родители, никога не спирайте да насърчавате децата си да изразяват своята креативност и да експериментират. Именно в опитите се ражда успеха. Не преставайте да ги обичате и подкрепяте във всичко, което правят. Нека им дадем криле, за да повярват, че могат да летят!

Образователна група Светлина

Изключителен успех за събитието: Teen Power – hack your life in 6 hours!

Над 200 тийнейджъри (ученици от 7 до 12 клас) присъстваха и слушаха с интерес нашите лектори.

Забавляваха се в Chill зоната и усвояваха нови знания по скейтборд, дартс и графити.

Огромни благодарности на нашите лектори – Иван Христов и Андрей Арнаудов, Веселина Радкова, Христо Тенчев, Руслан Летейски, Павел Колев и Ицакa, Белослава Хинова, Крис Захариев, Михаил Стефанов, Валентина Каролева, Александър Алексиев, Виляна Савова & Филип Лхамурсен, на нашите модератори – Петър Лозанов, Аника Стамболийска, Алекс Милков, Велина Танева, Симона Станева, на изключителните Тодор Харизанов, JahOne и Darts Republic за забавленията в почивките на събитието.

Организатора на това събитие е Образователна група „Светлина“ съвместно с Pedagogika.bg чрез Фонадация „Бъдеще в Светлина“ и с подкрепата на:

✅ Software Group,
✅ „СофтУни Светлина“ – първата частна гимназия за дигитални умения,
✅ BIODERMA.

Благодарим и на всички наши партньори – ПОБЕДА, Frudada, Devin Изворна, ReBrand, BattlePass Studio, Teen Station, Bulgaria Wants You, Coffee S, Международно висше бизнес училище & Evedo.

🎥 Медийни партньори: bTV, Новите родители, Обекти.

Благодарим Ви, че случихме Teen Power заедно!

Пълният запис от събитието можете да видите в линка 👉 https://bit.ly/353RfwI 👈

Steam профилът ни със своя лаборатория

ЧОУ „Светлина“ и верига Частни детски градини „Светлина“ са
лицензирани от Министерство на образованието и са единствени по рода си в България, предлагащи като алтернатива холистична образователна система под егидата на Юнеско.

Още през 2015 година, основателят на Образователна група „Светлина“
/ясли, детски градини и основно училище с билингвално преподаване и
професионална гимназия за дигитални науки – в партньорство/, г-жа
Веселина Радкова, представи по БНТ основателката на световно
значимата система “Образование 3000” – госпожа Ноеми Пеймъл.

Линк към интервюто: https://www.youtube.com/watch?v=-7PG_2B6Cfg

Повече от 22 години съществува общността от Заедност на деца и
ученици, родители и педагогически експерти, неправителствени
организации и доброволчески организации, хора от бизнеса, с които
прилагаме холистични практики, а именно: детето е в центъра на всички
грижи от възрастните. Заедно възпитаваме всичките 13 вида
интелигентности, които то притежава, а НЕ само – академичната такава.
За пореден път ще предложим научнообоснована промяна в основното
ни училище.

През учебна 2021/22 година отворихме прием на един профил в първи клас STEAM /наука, технологии, инженерство, изкуства и математика/ или интегрирано преподаване на учебното съдържание по
математика, природни науки, инженерство, програмиране и различни
видове изкуства. Така както реално се случва в истинския живот. Ние
прилагахме това наред с ранното професионално ориентиране още от
тригодишна възраст през годините и ето, чувстваме се достатъчно
подготвени за следващата крачка – в началното училище после до края на
основното образование.

Математиката е изключително важна за всички в новото съвремие на 21
век. Но обучението по стария начин: отделянето на предмета математика
и преекспонирането му в количества часове решаване на задачи, вече не
носи позитиви за бъдещата реализация на децата. Нито пък отделните
специализирани кабинети по математика, по биология и т.н.

Новите технологии убедително доказаха, че само чрез интегрирано преподаване на различните видове математика /математика по десетична и двоична бройна система, ментална аритметика, Джъмп мат, програмиране,
лингвистична математика и т.н/ учениците ще бъдат научени да мисляткреативно и да прилагат знания, създавайки иновации във всички сфери на живота: в архитектурата, в готварството, в модата, в изкуствата и т.н.

Нивото на засилено изучаване на английски език в този профил се
запазва, както и постоянните ежедневни усилия на всички от екипа на
общността да възпитаме самостоятелност, инициативност,
проактивност и критично мислене у учениците ни с висока доза
креативност, с прехвърляне на академичното към истинския реален
живот.

Визията на новата ни STEAM лаборатотия ще бъде създадена съвместно с фирма LUSIO по стандартите на Архитектура Образование 3000. А това са последователните стъпки на принципност, обединяващи учебното пространство в холистична образователна среда:

 • Togetherness – възможност за споделено учене на общността /деца,
  родители, учители и бизнес експерти/
 • Многофункционална среда за учене Подготвям се да бъда възрастен
  – място за физически активности и правилно дишане, съчетани с
  антистрес техники и техники за концентрация; място – близко до
  природата: интериорно и цветово, съчетаващо Универсалната
  геометрия, за да създаде максимална възможност за баланс на мозък
  и среда; място, в което всички да тренираме и развиваме нашата
  емоционална интелигентност /EQ/, която вече доказано е приоритет
  сред значимите работодатели.
 • Стандарт на учене ЕДИН ЗА ДРУГ – училищна среда на споделеност:
  грижа един за друг , екипност, чуваемост, креативност и създаване на
  нови социално значими проекти без конкурентност, а в екипност, с
  учене в доброволчество и зачитане на различията.
 • Педагогика на промяната – възпитаване и практикуване на
  множествена интелигентност, на технологии и екология, осъзнат
  баланс на лично щастие и успех в синхрон с общото щастие и успехи
  на хората по Земята.

Новата ни училищна среда е създадена с много любов, основана
на последните изследвания за невропластика и многофункционалност
на мозъка у съвременното дете от поколение Алфа и сме сигурни, че
ще зарадваме цялата ни общност: креативен екип, отдадени родители
и запазили щастливото си детство – ученици!

Образователна група Светлина

Как прилагаме различен и иновативен подход при обучение на децата в „Светлина“?

Думата „холистичен“ идва от гръцки ὅλος – holos “ – цял, цялостен. Това е метод, чрез който прогресивните образователни институции обогатяват работата си с едно дете, т.е. успяват да надградят базовата програма на МОН с авторска, която да внесе иновативни практики и да се подготви едно дете за живота като цяло. Да разполага с възможности за развитие на своите меки умения, критично мислене (да поставя под въпрос дадена информация), да създава мисловни карти, да е способно на саморефлексия, да твори без да се чувства ограничено, да има своя полет на мисълта, който да бъде уважен.

Именно този подход използваме ежедневно при работата си с децата. Ще Ви представим и как това работи във видеото „In the Wild West“ на децата от 3-ти клас, където ще видите съчетание на различни предмети като български език, английски език, география и други, преплетени с развитие на умения за презентиране, комуникация, търпение, спортсменство и др.

Положителни емоции, комбинация от стари и нови знания, и предизвикателства срещнаха учениците от трети клас, влизайки в ролята на индианци в урока-игра “In the Wild West”.
Имаше две племена: “Мистаки” и „Акили“.
Включихме различни игри:
▪ игра“Jumble race” – свързана с видове изречения по цел на изказване и словореда им на български и английски език
Двете племена обясниха правилата за образуване на отрицателно и въпросително изречение в английския език.
▪ игра „Hot seat” – чрез нея се показаха знания за думи синоними, паралелно на двата език.
За прекрасното овладяване на английски език спомогна кратка презентация, свързана с темата.
▪ игра “Издирване по законите на Дивия запад“ – с нея видяхме как да си напишем CV
За антистрес и концентрация помогна “Feather Throw”.
🎯 Индианци от двете племена стреляха със стрелички. При всеки уцелен цвят имаше въпроси от различни направления.
▪ игра “The Maze” – при нея индианците чудесно преминаха през блатото със завързани очи под напътствия и указания от племето си на английски език. 👣
След всяка игра се даваха определен брой „златни“ монети. Накрая племето с най-голям брой стана победител. 🏆
ℹ Чрез урока-игра се влияе положително в няколко насоки:
▪ използване на иновативна педагогическа практика
▪ пълноценно социално включване
▪ повишава качеството и ефективността на обучението
▪ показва се разнообразието от потребности на всички деца
▪ всяко дете опознава най-добре себе си и другите, което води до изграждане на увереност, съпричастност и съпреживяване.
👏 Изключителна работа на професионалистите мис Петя, мис Мери и мистър Нико, които превърнаха една първоначална идея за присъствен открит урок в реализирана изключителна продукция “ In the Wild West“.
🌞 В ЧОУ ‘‘Светлина‘‘ се учи, докато се забавляваш, играеш, спортуваш, рисуваш и пееш.
Видеото можете да изгледате тук 👉 https://www.youtube.com/watch?v=NRPoMLbcSIQ
Образователна група Светлина

Социална кампания “Предизвикателството да живеем без пластмаса” на „Светлина“

В последните години Oбразователна група “Светлина” активно подкрепя инициативата на World Wildlife Fund /WWF/ „Живот без пластмаса – мисията възможна“.

В политиките сме заложили ограничаване използването на пластмаса в училищния живот, наложили сме изисквания за използването на бутилки за многократна употреба, събираме капачки и екипите ни активно насърчават децата към ограничаване на използването на еднократни пластмаси, както в училище, така и у дома.

За да провокираме действия и да създадем навици за грижа към планетата ни, решихме да продължим и надградим мисията ни, като я превърнем в социална кампания за цялата образователна група с наименованието “Предизвикателството да живеем без пластмаса”. Така изцяло подкрепяме кампанията на National Geographic “Планета или пластмаса?”, както и каузата на WIND2WIN.

Стартираме новата кампания през март, като вече сме направили и промени в някои от политиките на училището ни с цел максимално ограничаване използването на еднократна пластмаса на територията на всичките ни бази.

Друга инициатива, която предприемаме е разделното изхвърляне на боклука и осигуряване на специфични контейнери, разположени на ключови пространства в базата на училището. До края на месец март организиран екип активно ще работи за отстраняването и изхвърлянето на всички еднократни пластмасови изделия на територията на базите ни и осигуряване на подходящи заместители.

За учениците предстоят отговорни активности и дейности, тясно обвързани с кампанията, които са планирани за всеки месец до края на учебната година. Предвидили сме съзнателна, приятна и полезна активност, и по време на лятната ваканция!

Вярваме, че възпитаването на отговорност към света и изграждането на гражданско съзнание е двустранен процес между образователната институция и семейството.

Еднократните пластмаси остават в околната среда за СТОЛЕТИЯ напред и нанасят непоправими щети на нашата Земя!

Пластмасите са огромна част от нашето ежедневие, но има много добри алтернативи, които да използваме, за да помогнем на планетата! Можем да направим значима стъпка, като променим това, което купуваме и начина, по който изхвърляме пластмасата.

Заедно можем повече!

Образователна група Светлина

Образователна група „Светлина“ с награда employer branding excellence

Employer Branding Excellence

Щастливи сме да споделим с вас, че Образователна група „Светлина“ беше отличена на 12 февруари в церемония на Годишни награди Employer Branding Awards 2021, организирани от b2b Media. Това е престижен конкурс, който се провежда за четвърта година в България и е свързан с развитието на работодателската марка на всяка една организация.
Получената награда е за нашия нов проект Edutalents и бе дадена в категория „Employer Branding Excellence“. Холистичната ни образователна платформа бе високо оценена като изключително успешна практика за създаване на трудова заетост и допълнителна мотивация на учителите в динамичните и несигурни пандемични времена, когато детските градини бяха затворени.
Нашето име се нареди заедно с тези на Vivacom, Unicredit Bulbank, Telenor Bulgaria, Kaufland, Lidl Bulgaria, dm drogerie markt Bulgaria и много други, отличени в разнообразни категории.
Нашият успех е доказателство, че няма значение колко голяма е една компания, а колко голямо е желанието й да се развива и да изпълнява една красива мисия в България, чрез нейните посланици – служителите й.

Ask for an appointment
or just call us and talk to us!

+359 895 560 647 Kindergarten Communication Manager
+359 897 820 996 Primary School Communication Manager

Site map

Working hours

Monday – Friday
08:00 – 18:00

partners

Svetlina Education Group