Team Beyond – с любов към английския език

Всички те си приличат по едно нещо – любовта към английския език. Днес ще ви представим Тeam Beyond – Йоана, Даниел, Ирина, Кристина, Габриела и Георги. 

С редица успехи и много труд през годините, учениците от ЧОУ “Светлина” показват своя неспиращ стремеж за развитие, усъвършенстване и мотивация за учене , но най-ценното, което създават са истинските приятелства по време на всяка своя среща. 

Подготовката и работата в екип стимулира интереса на учениците към английския език, помага им да подобрят правописа и да обогатят речниковия си запас от английски думи, изгражда умения за състезателност и постоянство и дава възможност за допълнителна изява. 

Нека ви запознаем с тях: 

Йоана Видаркинска

Училищен шампион на Spelling Bee Junior и участие в националния кръг на състезанието.

 • Участие в националния кръг на състезанието KGL за ниво А1
 • Умения и силни страни:

– креативност

– писане

– организационни умения

– работа в екип

Даниел Белниколовски

 • Участие в училищния кръг на Spelling Bee Junior
 • Участие в училищния кръг на KGL ниво А2
 • Умения и силни страни:

– много добри комуникационни и езикови умения

– критично мислене

– работа в екип

Ирина Табачка

 • Училищен шампион Spelling Bee и участие в регионален кръг
 • Участие в World Scholars Cup и класирана за Global Round
 • Участие в училищен кръг на KGL ниво B1
 • Умения и силни страни:

– много добре развити езикови и комуникационни умения

– творческо писане

– критично мислене

Кристина Василева

 • Умения и силни страни:

– креативност

– творческо писане

– добре развити комуникационни и презентационни умения

Габриела Антонова

 • Участие в World Scholars Cup и класиране за Global Round
 • Умения и силни страни:

– креативност и логическо мислене

– творческо писане

– много добре развити езикови умения

Георги Пройков

 • Участие в World Scholars Cup и класиран за Global Round
 • Умения и силни страни:

– критично и аналитично мислене

– много добре развити езикови умения

– работа в екип

Кристина казва: „Всяка една среща на team beyond минава по вълнуващ начин. Това, което ми харесва най-много е, че развиваме уменията си чрез интересни и забавни активности.“

 

Професията учител има нужда от нов прочит

През последните години все повече назрява проблема, свързан с подготовката и квалификацията на педагогическите кадри в сферата на образованието. В контекста на това една от най-обсъжданите теми е необходимостта от провеждането на коучинг и менторство в процеса на обучение на новоназначените екипи, както и непрекъснатите инвестиции в развитието на педагозите, в отговор на динамиката и предизвикателствата в образователната среда. По тези и други теми ще поговорим с Анна Гумас-Консултант “Качество на образованието и ефективност” в Образователна група „Светлина“.

 • Здравейте, от години върви дискусия в сектор Образование с фокус върху все по-назряващата необходимост от повишаване на квалификацията на учителите и качеството на образователната среда. В какво според Вас се корени проблема, свързан с подготовката на педагогическите кадри днес?

Бих разгледала на първо място качеството на образователната среда, от която идват педагогическите специалисти и след това бих идентифицирала каква е нуждата от допълнителна квалификация. Смятам, че проблемът се корени още във вида и целите на заложените образователните програми и методи, чрез които бъдещите педагогически специалисти биват обучавани. Все още се наблюдава как образователните методи са фокусирани върху усвояването предимно на сухи теоретични знания и ярко се усеща липсата на образователни методики в подкрепа на уменията, които трябва да притежава днешния учител и цялостното възприемане на ролята му в наши дни. Учителската професия вече не е това, което беше преди. Днес ролята на учителя би трябвало да бъде съвсем различна от тази на лектора, който споделя теоретични факти и понятия. Днес учителят е необходимо да е вдъхновител и едновременно с това авторитет, мотиватор, дизайнер на учебно съдържание, фасилитатор на процеси, емоционално интелигентен възрастен. Животът и поколенията са различни, което автоматично води до нуждата от съвсем други програми, подходи, практики и методи на обучение. Компетенциите все повече изместват компетентностите или по друг начин казано – образователните програми за бъдещите педагози е необходимо да бъдат все повече фокусирани върху формиране на умения, които да им помагат да се справят в реални ситуации.

 • Доколко е необходимо провеждането на менторство в процеса на обучение на новоназначените кадри? Нужно ли е въвеждането на менторски програми и за педагозите с по-дългогодишен опит в образователната сфера?

Смятам, че провеждането на менторство и обучение е от изключителна необходимост за всяка една организация, която иска да подпомогне и инвестира в развитието на своите кадри. Виждам нуждата от менторство и подкрепа, както при младите дипломирани учители, така и при учителите с дългогодишен опит. Именно това налага разработването на авторски менторски програми, които от една страна да бъдат в унисон с визията и политиките на организацията, а от друга да бъдат пригодени към нуждите на различните поколения. Ако при младия без практика учител трябва да се започне от изграждането на базови умения за трудова култура на работа и трудови правоотношения, комуникация, планиране, приоритизиране и всички тези умения, които не са усвоени на предишен етап, то при учителите с опит се работи в посока надграждане, прилагане на нови успешни практики, запознаване с нови ресурси, обогатяване на представи и възприятия, подобряване на разбиранията за новата реалност, с която учениците се сблъскват ежедневно.

 • Как се справя с това предизвикателство екипа на в ОГ „Светлина“?

Опитът ни през годините наложи разработването на различни инструменти, които обединихме в авторска менторска програма, която успешно вече е интегрирана в различните ни структури. Основни цели на менторската ни програма са:

 • Подкрепа в адаптацията на новопостъпилите кадри и интеграция в екипите чрез Инсталационните седмици през които преминават новопостъпилите.
 • Припознаване на визията и политиките на организацията и преподаване спрямо методологиите на образователна група “Светлина”. Създадената база данни от електронни ресурси позволява на хората да черпят информация в удобно за тях време, както да прилагат тези ресурси на по-следващ етап в ежедневната си работа.
 • Регулярна методическа подкрепа в полза на учителя чрез регулярен мониторинг с предоставяне конкретни насоки за развитие в посока подобряване на процеси и взаимодействие с учениците.
 • Идентифициране на нуждите от допълнителни обучения и предоставяне на възможности за включване.
 • Възможности за изява и развитие в различни области, в които учителите имат мотивация и интерес да работят.

Тук бих добавила, че желанието за развитие от страна на учителя е основна предпоставка всяка менторска програма да се превърне в работеща и ефективна. Всеки млад човек, който стартира своята кариера трябва да бъде с ясното съзнание за отдаденост и желание за инвестиране на личното си време в полза собственото си развитие и натрупването на умения, които да му помагат да бъде истински добър в това което прави и съответно да бъде адекватен за динамичната среда, в която живее.

 • Какви според Вас са стъпките, които една образователна институция трябва да следва, за да може образованието, което децата получават да съответства с нуждите на икономиката и критериите за развитие в 21 век?

Както днес, така и в бъдеще, икономиката ще се нуждае все повече от кадри, които имат нестандартно и критично мислене, хора с предприемчив дух, хора лидери без страх от взимане на решения и носене на отговорност, хора с високи нива на емоционална интелигентност, които да допринасят за формирането на устойчиви екипи. Все повече ще се търсят кадри с изявени комуникативни и презентационни умения, които да могат да убеждават и защитават тези, да прилагат академичните си знания в практически казуси и да намират решения жонглирайки с познати и непознати дисциплини. Именно за това образователните институции е необходимо моментално да изкоренят сухото, академично, фрагментарно заучаване и възпроизвеждане на научни факти, които носят видими успехи единствено на ниво академичност. Необходимо е да се фокусират върху и разработването на съвременни програми и инструменти, учебни съдържания и методологии, чиято цел да бъде усвояване на знания и умения през практиката. Необходимо е да се стремят да развиват образование и възпитание, съобразено с нуждите на новата действителност , чрез което да успяват да разширяват знанията на учащите по един естествен начин, като постепенно ги научават да правят връзки с реалния живот и да разбират защо това е важно и кога и къде биха могли да го използват.

 • Какво е вашето виждане за развитието на образованието в контекста на очертаващия се още по-голям проблем, свързан с липсата на подготвени кадри в образованието и на човешки ресурси като цяло?

Реформите и развитието на образованието вече са вход, но промените се случват бавно и постепенно, тъй като тук не става въпрос само за промяна от страна на образователната сфера, тук става въпрос за промяна в разбиранията, ценностите и народопсихологията на няколко поколения, на групите участници в целия процес – родители, деца, учители, работодатели. Промяната трябва да започне от всеки един от този участници, от осъзнаването на нуждата от непрекъснато развитие и адаптиране към динамичната действителност, която неминуемо налага усвояване на нови знания и умения. Професиите търпят промени непрекъснато и все повече ще се трансформират и пригаждат към новата реалност. Именно за това образованието, родителите и работодателите е необходимо да инвестират време и ресурси в непрекъснато развитие на младите хора, в подкрепящо обучение съобразено с особеностите на израстване и развитие, както и предоставяне на подходящи възможности за успешна реализация. Всички работещи в сферата на образованието e необходимо да успеят да намерят своите инструменти за подкрепа на децата и семействата, така че най-предизвикателните им години да се превърнат в океан от възможности за усвояване на нови знания и умения.

Образователна група Светлина

Образователна група „Светлина“ с награда employer branding excellence

Employer Branding Excellence

Щастливи сме да споделим с вас, че Образователна група „Светлина“ беше отличена на 12 февруари в церемония на Годишни награди Employer Branding Awards 2021, организирани от b2b Media. Това е престижен конкурс, който се провежда за четвърта година в България и е свързан с развитието на работодателската марка на всяка една организация.
Получената награда е за нашия нов проект Edutalents и бе дадена в категория „Employer Branding Excellence“. Холистичната ни образователна платформа бе високо оценена като изключително успешна практика за създаване на трудова заетост и допълнителна мотивация на учителите в динамичните и несигурни пандемични времена, когато детските градини бяха затворени.
Нашето име се нареди заедно с тези на Vivacom, Unicredit Bulbank, Telenor Bulgaria, Kaufland, Lidl Bulgaria, dm drogerie markt Bulgaria и много други, отличени в разнообразни категории.
Нашият успех е доказателство, че няма значение колко голяма е една компания, а колко голямо е желанието й да се развива и да изпълнява една красива мисия в България, чрез нейните посланици – служителите й.

Интервю с организаторите на събитието „Teen Power“

В това интервю ще Ви представим Яна Митровска и Мария Савова, две вдъхновени дами от голямото семейство на Образователна група „Светлина“, които отдадено създадоха проекта, за който тийнейджърите на България говорят.

Събитието Teen Power се проведе на 5 юни 2021 г. в София и срещна на живо 200 тийнеджъра с успели личности, на които те симпатизират, за да чуят техните истории и да поговорят с тях по теми, които ги интересуват като професионално развитие, емоционална и финансова интелигентност, социални умения и зависимости.

 • Моля, представете се с няколко думи.

Яна: Здравей, казвам се Яна Митровска и съм част от екипа на Педагогика.бг – информационен блог с полезно и актуално съдържание в сферата на детското развитие и образование, който има за цел да подкрепи родителите в грижата, възпитанието и образованието на всяко дете, както и педагозите в тяхната мисия. Педагогика.бг бе партньор на Образователна група „Светлина“ в организацията на първия по рода си семинар за тийнейджъри: Teen Power: промени живота си за 6 часа, който се проведе на 5 юни 2021 г. в София.

Мария: Аз съм Мария Савова, мениджър „Бизнес развитие“ в Образователна група „Светлина“. Моята работа е свързана с развитието и реализацията на проекти, които не само придават допълнителна стойност към педагогическата услуга, която предлагаме в „Светлина“, но и имат мисия, свързана с промяна в образователната среда. Нашите проекти създаваме в подкрепа както на децата, така и на техните родители, учители и всички, които се грижат за тях, защото вярваме, че за да променим света, в който живеят те, трябва да променим осъзнаването на грижата, подкрепата, приемането и любовта към децата. И това е наша обща мисия.

 • Бихте ли ни разказали за първото по рода си събитие за тийнейджъри в България „Teen Power – Hack your life in 6 hours“?

Яна: Teen Power е първият безплатен семинар за тийнейджъри. В основата на неговата концепция стои идеята да създадем „училище на живота“, в което да срещаме младите хора с вдъхновяващи примери и истории на успеха от реалния живот. В първото издание ги срещнахме на живо с успели личности, на които те симпатизират. Чуха техните истории и поговориха с тях по теми, които ги интересуват като професионално развитие, емоционална и финансова интелигентност, социални умения и зависимости.

Мария: Създадохме това събитие, водени от опита и разбирането, че в тийнейджърството всеки млад човек се нуждае от авторитет извън семейството, който да успокои страховете на младостта, но и да го подкрепи и мотивира за развитие чрез своя личен пример и опит. Teen Power бе посетен на живо от 200 младежи на възраст 13-19 г., а благодарение на предвидения лайв стрийминг, всички, които нямаха възможност да присъстват на живо, можеха да проследят случващото се във всеки един момент. Успехът на това събитие ни дава сили и увереност да продължим да развиваме този формат, за да бъдем още по-близо с подкрепа и разбиране до младия човек в един от най-трудните периоди на неговия живот.

 • Лекторите имаха наистина впечатляващи презентации. Какви послания успяха да чуят според вас тийновете?

Мария: Най-важните послания от гост-лектори бяха свързани с това, че въпреки трудностите не трябва да се отказват. Да проявяват постоянство в крачките, които правят въпреки моментите на слабост и най-вече въпреки провала понякога. Да продължават да мечтаят и да търсят начини да сбъдват своите планове и цели. И в труден момент, да намерят някого, на когото да споделят това, което ги притеснява. Да не бягат от проблемите и да се затварят. Не на последно място – да правят неща, в които те самите вярват; да се гордеят от самите себе си и да не правят избори, само за да се гордее някой друг с тях. Да следват своя път смело!

Яна: За нас беше важно да им покажем, че успехът не е постоянна величина и дори успелите хора имат своите трудни моменти и това е напълно нормално, защото човешкият живот преминава през различни етапи, но преди всичко трябва да знаят, че животът е ценност и всеки човек е ценен и важен сам по себе си!

 • Как се познава света на тийнейджърите? Успяхте ли да проговорите на „тийнейджърски“? Как стигнахте до важните за тях теми?

Мария: Тийнейджърството е период на преход между детството и зрелостта и именно това е времето, когато младият човек изгражда собствената си идентичност. Част от нея той създава във връзка с другите и в активна комуникация със социалната си среда. В социална изолация и дистанционно обучение, заради пандемията от Covid-19, този период стана още по-предизвикателен и особено труден за тях. И ние, като образователна институция, наблюдавахме този процес от първи ред. Виждахме какво се случва с младия човек, затворен вкъщи, без достъп до своите приятели и до активностите, които обича. Това ни накара да проведем анонимно проучване сред тях, за да разберем какви са техните страхове, мечти и планове за бъдещето. 70% от отговорилите посочиха в анкетата, че планират да напуснат България и да се развиват в чужбина. Сред най-големите им страхове бяха посочени тези от провал и неуспех.

Яна: Наред с тази статистика, все по-обезпокоителни в публичното пространство бяха и данните за растящия брой млади хора с някакъв вид зависимост, както и тези пристрастени към наркотични вещества, като долната възрастова граница, в която това се случва за първи път, става все по-ниска. Психолозите обясняват този факт като опит децата да намерят смисъл и разбиране, да притъпят чувството за безполезност и безпомощност, тревога и ниска самооценка, които още повече се засилват при тийнейджърите в следствие на извънредното положение, в което всички ние живеем повече от година.

Мария: Това ни подтикна да създадем събитие, специално за тийнейджърите с вярата, че осъществяването на подобни събития, които дават възможност за дискусия и подкрепа, по важни за децата теми, в една приятелска обстановка, в която те се чувстват разбрани и оценени, би могла да бъде решаваща за тях, не защото ще им даде конкретно решение, а защото ще им даде възможност за осъзнат избор и посока на развитие! В едно сме убедени – няма млад човек, на който да му покажеш, че искаш да го чуеш с внимание, без да го осъждаш и той да не иска да сподели, да разкаже и да потърси подкрепа. Всяко дете, всеки човек има нужда да бъде чут, да бъде видян и в правилния момент това може да промени всичко!

Яна: във връзка с това мисля, че няма „тийнейджърски език“ – те разбират прекрасно всеки език, който дава възможност да се чувстват чути, оценени и приети. Всъщност това важи за всеки един човек!

 • Каква беше най-ценната обратна връзка за събитието и от кого я получихте?

Мария: Реализацията на събитието беше изключително предизвикателство за нас, във време на пандемия, с изключително динамични промени в мерките, като и в политиките на компании, от които потърсихме финансова подкрепа. Въпреки всичко Teen Power успя да събере подкрепата на много и различни компании, институции и личности, които застанаха зад каузата на това събитие. Успехът на Teen Power беше възможен, благодарение на енергията и вярата на всеки, който ни подкрепи – с услуги, продукти, подаръци за децата и най-вече – лекторите ни, които отделиха от своето лично време, за да присъстват на това събитие и бъдат с децата, дори и за 6 часа.

Яна: Щастливи сме да споделим, че и до днес, месец по-късно, получаваме положителни отзиви от децата, които продължават да ни пишат мили думи и да ни благодарят за това, че направихме това събитие за тях. В анкета сред младите хора, която проведохме след събитието, тийнейджърите ясно декларират нуждата от повече такива събития и лични срещи с успешни личности в различни сфери на обществения живот, от които да потърсят подкрепа и вдъхновение за своето личностно развитие. Много от тях споделят, че преди да видят на живо тези хора, са си мислили едва ли не, че те имат различен от техния живот и с изненада от споделените от тях истории, са разбрали, че всичко, което и на тях им се случва днес, е било част и от нечия друга история.

 • С какво бихте надградили програмата на бъдещите издания на Teen Power?

Мария: Успехът на първото издание на Teen Power ни дава увереност да продължим да търсим нови възможности за реализацията на следващите издания на семинара. Планираме следващото събитие до пролетта на 2022 г., като темите и гостите в него ще бъдат избрани от самите младежи. Вече ни изпращат предложения с имена за следващи гости.

Гост-лекторите в Teen Power ще участват с лична презентация и дискусия по темата, като в следващото издание бихме искали да отделим повече време за въпроси и дискусия, защото интересът е голям. Модератори ще бъдат отново младежи, избрани с гласуване от своите връстници. Вече получаваме писма от тийнейджъри, които номинират свои приятели за модератори или изпращат своята лична кандидатура. Това ни прави изключително щастливи. Освен презентациите в залата, планираме повече време за задълбочени дискусии с участниците по избраните теми и може би развитието на менторска програма в подкрепа на младите хора и техните идеи също.

Яна: Важното за нас е да говорим по теми, които са важни за тях и да създадем пространство, в което те да се чувстват мотивирани, вдъхновени и оценени! Ние самите очакваме с нетърпение следващото издание, защото дори за нас, то беше изключително полезно, защото вярваме, че споделената лична история е най-голямото вдъхновение за живота.

Ask for an appointment
or just call us and talk to us!

+359 895 560 647 Kindergarten Communication Manager
+359 897 820 996 Primary School Communication Manager

Site map

Working hours

Monday – Friday
08:00 – 18:00

partners

Svetlina Education Group