Старите образователни парадигми разчитат на информацията, която не може да бъде набавена никъде освен в училище. В XXI век това отдавна не е така. Учителят не е единственият, който може да ни даде знания в някоя област, той се конкурира, та дори и изостава от многото други източници

Образователна група Светлина - холистичен модел

Старата образователна система стъпва главно върху академични знания и оценъчната система, която ги из­мерва. Това обаче води до негативи за децата като синдром на шестицата, бърнаут, страх от грешка и стремеж към перфекционизъм. Дигиталната ера усилва промяната в света и става все по-предизвикателно за хората в сферата на обра­зованието да подготвят учениците за едно труд­но за предвиждане бъдеще. Това налага институциите да иновират и редизайнват не само програмите си, а ця­лостните концепции.

Това е времето на холис­тичния подход на обучение. При него се разглежда учени­кът като цяло, а не само в посока ака­демични знания.

Образователна група Светлина
Образователна група Светлина

Образователна група „Светли­на“ е първата институция в България, която заговори за холистично обра­зование още преди десет години. Това е много време, което инвестирахме в търсене на източници на информа­ция и инструменти, които интегри­рахме в програмите си, и така стигнахме до много изводи от практиката. Десет години работихме в холистичното образование, за да можем едва днес да кажем „знаем кое носи резултат и кое не“. Знаем как да превърнем концепци­ята в работещи инструменти и да оставим продажните думи назад, за да влезе практиката, която дава резултати.

Как го постигаме?

Изведени са линии на холистично об­разование в различните възрасти. За предучилищната възраст, където се отключва най-мощно потенциалът на човека, това е работа на ниво тяло, ментал, емоции, социум и сен­зорика. Активности, свързани с ляво и дясно полукълбо на мозъка, разпозна­ване и възпроизвеждане на основните емоции, дизайн мислене, адаптивност в средата. При учениците и гимназистите освен академичната сфера ра­ботим още в посока социални умения, емоционални умения, здраве, осъзна­тост и мисловни нагласи, житейски умения, екология, креативност. Тук по­ставяме неща като онлайн сигурност, управление на време и пари, емпатия, комуникации, социална отговорност, увереност, сексуалност и др. При из­веждане на основните линии ние само даваме примери на семействата, но тяхна е отговорността да ни насо­чат за техните приоритети.

Образователна група Светлина
Образователна група Светлина - холистичен модел
Как това се случва на практика?

В „Светлина“ има календар с определе­ни теми, определени инструменти и интеграции в динамиката на децата с различни срокове, с различна повторя­емост и регулярност.

Как се проследява прогресът?

Чрез авторска оценъчна система, къ­дето освен фокус върху академично­то измерваме и развитието в холис­тичните линии, учениците работят върху портфолио или личен брандинг за по-големите, където сами правят своя план на растежа (Growth plan) и съответно развиваме умения за само­рефлексия и лична мотивация.

А какви са резултатите?

Стресът от ученето намалява, заме­нен е с желание да ходиш на училище. Вътрешната мотивация нараства. Стресът от тестове намалява, заме­нен е със знанието, че самостойност­та не се измерва в оценка и в единичен тест. Промяна в мисловните нагласи (Mindsets) – успех-провал, или как гле­даме на грешките. Развитие на различ­ни видове интелигентност – емоцио­нална, социална, екологична, а не само и единствено академичната, и търсене на баланс между всичките. Висока вътрешна мотивация и саморефлексия.

Можем ли да започнем още от най-ранно детство?

Холистичният подход прилагаме успешно и при децата в нашите детски градини. Тази възраст е от ключово значение за развитието на личността и за отключване на максималния потенциал у децата. Най-новият ни проект www.edutalents.me има за цел да направи съвременното предучилищно образование достъпно за повече родители и техните деца. В него ще откриете видео уроци за развитие на деца от 2 до 6 г. – водени от специалисти с практически опит. Както и видео уроци за периода 0 – 36 м. основно със съвети за грижа и развитие, предназначени за родители.

Образователна група Светлина

Заявете час за среща
или просто ни позвънете да поговорим!

+359 895 560 647 Комуникационен мениджър за ЧДГ
+359 897 820 996 Комуникационен мениджър за ЧОУ

Навигация

Галерия

Работно време

Понеделник – Петък:
08:00 – 18:00

partners

© 2021 – Образователна група „Светлина“